Qubibi


Swimmer

2009

Interactive Art

Art & Code: Qubibi

Model: Ai Aizawa, EICO, Takayuki Fukatsu, Giga, Keita Kitamura, Nodoka Kagaya, Mayumi Narita, Yugo Nakamura, Kakeru Otsuka, Ryoko Okamoto, Erica Sakai, Tomohito Shukunami, toshi, Hideyuki Taniguchi, Shinichi Takiba, Taro Yasui, Morihito Kumano