Swimmer

tags

Application

release

2009

SCR Application (SCR by tha ltd.)

Credits: Swimmer: Ai Aizawa, EICO, Takayuki Fukatsu, Giga, Keita Kitamura, Nodoka Kagaya, Mayumi Narita, Yugo Nakamura, Kakeru Otsuka, Ryoko Okamoto, Erica Sakai, Tomohito Shukunami, toshi, Hideyuki Taniguchi, Shinichi Takiba, Taro Yasui, Morihito Kumano / Art by qubibi Exhibitions: Qubibi Exhibition at the MuDA Zurich (Museum of Digital Art, Zurich) 2017 – 2018

image
image
image
image